Những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Bến Tre trong thời gian tới

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 61-67
Tóm tắt:
Từ khóa: Phát triển bền vững, nông nghiệp nông thôn, Bến Tre
Tra cứu bài báo