Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh đánh bắt hải sản bền vững trên địa bàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 68-75
Tóm tắt: Đánh bắt hải sản vốn là nghề truyền thống và có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng tại các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên trong những năm gần đây việc đánh bắt hải sản trong Vùng gặp nhiều khó khăn, làm cho hiệu quả đánh bắt giảm sút. Nhiều ngư dân không muốn tiếp tục gắn bó với nghề và bỏ nghề. Bài báo này đi vào phân tích thực trạng đánh bắt hải sản tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, chỉ ra các nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đánh bắt hải sản trong tương lai theo hướng bền vững.
Từ khóa: Bền vững; đánh bắt hải sản; giải pháp; nguyên nhân; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tra cứu bài báo