Đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 7-14
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong năm 2012 và đưa ra triển vọng và giải pháp cho vấn đề này trong năm 2013. Kết quả cho thấy năm 2012 hoạt động tái cấu trúc ngân hàng đã đạt được những kết quả trên các khía cạnh mua bán, sáp nhập, hợp nhất, ổn định tạm thời thanh khoản. Tuy nhiên, tái cấu trúc ngân hàng năm 2012 vẫn mới chỉ ở trong giai đoạn khởi động và những vấn đề về nợ xấu và quản trị trở nên nghiêm trọng hơn. Năm 2013, hoạt động tái cấu trúc ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nhiều vào việc sáp nhập, hợp nhất, xử lý nợ xấu và tăng cường quản trị ngân hàng. Do vậy, cần phải có các giải pháp cho các vấn đề giải quyết nợ xấu, sáp nhập, hợp nhất, sở hữu chéo, minh bạch thông tin, giám sát trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng.
Từ khóa: Tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng, nợ xấu, sáp nhập, hợp nhất
Tra cứu bài báo