Quy tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 15-20
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích khả năng áp dụng qui tắc Taylor để xác định lãi suất chiết khấu trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Một mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản được xây dựng nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất trong việc điều hành chính sách tiền tệ với kết quả kinh tế vĩ mô được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động của lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có xu thế giống với lãi suất tính theo qui tắc Taylor, nhưng với tỷ lệ cao hơn hàm ý rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực thi một chính sách tiền tệ thắt chặt trong giai đoạn 2006-2012. Kết quả ước lượng mô hình cũng cho thấy là lãi suất chiết khấu của Ngân hàng nhà nước không có ảnh hưởng tới sản lượng trên thực tế. Điều này dẫn tới gợi ý về hiệu quả của chính sách lãi suất và cần tìm kiếm một kênh truyền dẫn có hiệu quả hơn đối với chính sách tiền tệ.
Từ khóa: Qui tắc thực thi chính sách tiền tệ, qui tắc Taylor, mô hình kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, lãi suất chiết khấu
Tra cứu bài báo