Tổng quan nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 3-6
Tóm tắt: Ngày 01/03/2012 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 254/QĐ-TTg. Đây được xem là nỗ lực về mặt pháp lý quan trọng nhất trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Qua hơn một năm thực hiện Đề án, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng như đối tượng, biện pháp, lộ trình, khó khăn, thách thức và các nhân tố ảnh hưởng tới tái cấu trúc cần phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và cụ thể hóa. Để tạo ra diễn đàn cho các nhà khoa học trao đổi đóng góp những ý kiến về chủ đề tái cấu trúc ngân hàng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển tổng quan các bài viết và công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề quan trọng này. Tạp chí cũng gợi mở những vấn đề mong muốn các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục nghiên cứu và trao đổi sâu hơn trong thời gian tới.
Từ khóa: Tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tra cứu bài báo