Bàn về việc xây dựng một số chỉ tiêu dùng cho phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 113-118
Tóm tắt: Hiện nay, các tổng công ty có công ty trực thuộc đã cổ phần hóa hoặc các tập đoàn kinh tế đã tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) theo quy định. Phân tích báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp cũng như phân tích BCTCHN của các tổng công ty hay các tập đoàn kinh tế là biện pháp quan trọng nhằm đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của các đơn vị này để đưa ra các quyết định hợp lý. Xuất phát từ thực tế khách quan của các quy định của Việt Nam về việc một số khoản mục trình bày trên BCTCHN có sự khác biệt so với BCTC nên theo nhóm tác giả cần thiết phải sửa đổi và bổ sung mới một số chỉ tiêu trong phân tích BCTCHN như được đề cập trong bài viết.
Từ khóa: Phân tích báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn kinh tế
Tra cứu bài báo