Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI tại tỉnh Bình Định

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 21-28
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Định, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút vốn FDI tại Tỉnh trong thời gian tới. Kết quả thống kê cho thấy trong nhóm các nhân tố Kinh tế thì các nhân tố được đánh giá quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư là Sẵn có nguyên vật liệu, Tăng trưởng kinh tế, Chi phí lao động trong khi đó đối với nhóm nhân tố tạo điều kiện kinh doanh thì các nhân tố được đánh giá cao là Chính sách của địa phương, Chính sách ưu đãi đầu tư và Thủ tục hành chính.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Bình Định.
Tra cứu bài báo