Công nghiệp hóa nông thôn ở Hàn Quốc: Chương trình chính sách, kết quả và doanh nghiệp nông thôn

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 3-11
Tóm tắt: Từ đầu những năm 1970, chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng chính sách công nghiệp hoá nông thôn, xem đó là chìa khoá quan trọng thúc đẩy phát triển nông thôn. Dù đã có rất nhiều mục tiêu được đặt ra nhằm giảm thiểu những thách thức trong quá trình phát triển nông thôn, nhưng đầu ra của chương trình chính sách này lại không góp phần giải quyết các vấn đề về nông nghiệp nông thôn như mong đợi. Trong số nhiều lý do đưa ra, có ba nguyên nhân chính: (1) chỉ có một số ít khu vực nông thôn được xem là phù hợp để dịch chuyển các ngành công nghiệp đô thị về đó; (2) không có nhiều các doanh nghiệp ở vùng nông thôn và; (3) thời gian của chương trình chính sách này lại không tương thích. Tuy nhiên, chính sách này vẫn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là ở những vùng có địa thế khu công nghiệp đẹp, đồng thời việc triển khai chương trình chính sách ở địa phương đó được hoạch định cẩn thận và được quản lý chặt chẽ từ khâu lên kế hoạch đến khâu điều hành các khu công nghiệp. Bài viết này sẽ tập trung phân tích các yếu tố tạo nên sự thành công của công nghiệp hoá nông thôn tại các vùng thực hiện nghiên cứu ở Hàn Quốc.
Từ khóa: Công nghiệp hoá nông thôn, phi nông nghiệp, phát triển nông thôn, khu công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nông thôn.
Tra cứu bài báo