FDI tại các tỉnh miền núi- trung du phía Bắc: Thực trạng và những vấn đề cấp bách đang đặt ra

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 29-37
Tóm tắt: Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nói chung, các tỉnh miền núi – trung du phía Bắc nói riêng. Tuy nhiên, cho đến nay, các tỉnh này vẫn là một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước, rất cần nguồn vốn đầu tư để phát triển, nhưng trên thực tế thu hút được rất ít nguồn vốn FDI. Những câu hỏi lớn đặt ra đối với các tỉnh này cần phải được giải quyết trong thời gian tới được đề cập trong bài viết này, đó là: (i) vì sao các nhà đầu tư nước ngoài chưa thật sự quan tâm đầu tư vào các tỉnh này? (ii) những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong thu hút và nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI tại các tỉnh này là gì? (iii) cần phải có những giải pháp gì để tiếp tục giải quyết những vấn đề cấp bách nhằm tăng cường thu hút FDI để phát triển kinh tế bền vững của các tỉnh này nói riêng, cả nước nói chung cho đến năm 2020?
Từ khóa: FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài, miền núi trung du phía Bắc
Tra cứu bài báo