Giải pháp nâng cao năng lực marketing cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 134-139
Tóm tắt: Các nghiên cứu về marketing đề cập đến năng lực marketing như là công cụ quan trọng có tác động quyết định đến hoạt động kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cũng như xây dựng, nâng cao thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Nghiên cứu này phân tích năng lực marketing của các doanh nghiệp Việt Nam theo hai thành phần: năng lực xây dựng và năng lực phát triển marketing. Trên cơ sở phỏng vấn điều tra, đề tài đã nhận diện được 4 yếu tố cấu thành nên năng lực xây dựng marketing gồm: (1) kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, (2) khả năng xác định và phân tích vấn đề, (3) khả năng giải quyết vấn đề và (4) khả năng sáng tạo; và 5 yếu tố cấu thành năng lực phát triển marketing, gồm: (1) khả năng nắm bắt thị trường, (2) khả năng xây dựng, hoạch định chiến lược marketing, (3) khả năng xây dựng thương hiệu, (4) khả năng xây dựng giá trị khách hàng và (5) truyền thông. Từ những kết quả nghiên cứu này, đề tài đã đề xuất một số giải pháp đối với các doanh nghiệp và khuyến nghị với Nhà nước và các cơ quan hữu quan, cùng chung tay phát triển nâng cao năng lực marketing cho các doanh nghiệp nước nhà.
Từ khóa: Marketing, năng lực xây dựng marketing, năng lực triển khai marketing, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo