Liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp: Lý thuyết- Thực tiễn

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 140-147
Tóm tắt: Những thăng trầm của hàng nông sản thời gian qua đã chứng tỏ việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trong nông nghiệp là hướng đi cần thiết và đúng đắn. Thiếu liên kết một cách bài bản trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ là nguyên nhân dẫn đến hàng nông sản ùn ứ, rớt giá. Liên kết sản xuất phát huy sức mạnh tổng hợp của “4 nhà”, tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm có giá trị cao. Thông qua liên kết sản xuất nông nghiệp, nông sản Việt Nam tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhà khoa học có thể trực tiếp phục vụ nông dân, nông thôn, áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật, gắn khoa học với sản xuất nông nghiệp. Tăng cường sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhà doanh nghiệp hướng vào mục tiêu, đối tượng chung là phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo cơ hội cho nhà dân được hợp tác với các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp.
Từ khóa: Liên kết “4 nhà”, liên kết sản xuất, liên kết doanh nghiệp và nhà nông, liên kết nhà nông và nhà khoa học.
Tra cứu bài báo