Lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng gây ra bởi ô nhiễm không khí của nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 106-112
Tóm tắt: Việt Nam là một trong những quốc gia có tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hàng đầu châu Á. Ô nhiễm không khí trên quan điểm kinh tế gây ra sự suy giảm phúc lợi xã hội, trong đó có sức khỏe cộng đồng. Bài báo này có mục tiêu chính là lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong năm 2010. Trong đó, phương pháp chi phí sức khỏe (cost of illness) được áp dụng để xây dựng mô hình lượng giá. Chi phí sức khỏe là phương pháp được sử dụng phổ biến ở cả các quốc gia đang phát triển để lượng hóa thiệt hại sức khỏe do ô nhiễm môi trường.
Từ khóa: Ô nhiễm không khí, thiệt hại sức khỏe, xi măng Bỉm Sơn
Tra cứu bài báo