Mô hình Bancassurance ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 81-86
Tóm tắt: Bancassurance là hoạt động liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm. Bancassurance đã xuất hiện ở Việt Nam trên 10 năm dưới nhiều mô hình liên kiết khác nhau. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mô hình bancassurance đang hoạt động tại Việt Nam, đánh giá tổng thể cơ chế vận hành của mỗi loại mô hình. Ngoài ra, bài viết cũng phân tích làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các mô hình bancassurance để từ đó có cái nhìn rõ hơn về cơ chế vận hành và hoạt động của các mô hình bancassurance tại Việt Nam.
Từ khóa: Bancassurance, ngân hàng, bảo hiểm
Tra cứu bài báo