Nâng cao chất lượng dịch vụ công: Thách thức đối với nhà quản lý

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 75-80
Tóm tắt: Dịch vụ công được định nghĩa là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do Nhà nước trực tiếp đảm nhận hay uỷ quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện. Cũng như các doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi nhuận, các tổ chức công cũng cần thiết phải chú trọng đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng của dịch vụ công cung ứng cho người dân. Yêu cầu này xuất phát từ những thay đổi của các yếu tố môi trường, cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Bài viết này tập trung vào việc phân tích những đặc điểm cơ bản của chất lượng dịch vụ trong khu vực công cộng và khẳng định tính cấp thiết phải nhanh chóng cải thiện chất lượng dịch vụ công của Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng, dịch vụ công, tổ chức công, khu vực công cộng, Nhà nước
Tra cứu bài báo