Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở các tỉnh miền Trung

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 119-129
Tóm tắt: Tái cơ cấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam. Cổ phần hóa các DNNN là một trong những biện pháp tái cơ cấu DNNN đã được thực hiện từ gần 15 năm qua, góp phần giúp các doanh nghiệp cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Trong bài viết này, các tác giả nghiên cứu sự thay đổi của hiệu quả hoạt động tại các DNNN sau CPH ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó, tập trung phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu cho thấy: các nhân tố chủ quan tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của DNNN sau CPH ở miền Trung là: tỷ lệ vốn Nhà nước sau CPH, giám đốc DN là người bên trong DN, công ty là công ty niêm yết trên TTCK ; các nhân tố khách quan có tác động tích cực là: cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ của tỉnh. Các phát hiện này là cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN sau CPH nói chung và ở miền Trung nói riêng.
Từ khóa: Cổ phần hóa, hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp nhà nước
Tra cứu bài báo