Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành về thái độ của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm dầu gội đầu

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 63-68
Tóm tắt: Xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Bản chất của xây dựng thương hiệu là tạo nên sự trung thành với thương hiệu của số đông khách hàng. Vì vậy, đã có nhiều nghiên cứu về sự trung thành thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam những nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế. Lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh nói chung và dầu gội đầu nói riêng tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, việc nghiên cứu sự trung thành thương hiệu sản phẩm dầu gội đầu của người tiêu dùng Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh dầu gội hoạch định các chiến lược và chính sách marketing nhằm duy trì và phát triển nhóm khách hàng trung thành. Bài viết này hướng tới: (1) xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành về thái độ đối với thương hiệu sản phẩm dầu gội đầu của người tiêu dùng Việt Nam; (2) đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự trung thành về thái độ đối với thương hiệu sản phẩm dầu gội đầu của người tiêu dùng Việt Nam; (3) đề xuất một số gợi ý cho các doanh nghiệp kinh doanh dầu gội đầu tại Việt Nam.
Từ khóa: Trung thành thương hiệu, trung thành về thái độ, mức độ gắn kết, giá trị chức năng, giá trị xã hội, giá trị cảm xúc, sự hài lòng, niềm tin vào thương hiệu, cam kết thương hiệu.
Tra cứu bài báo