Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến bất bình đẳng thu nhập theo giới

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 87-94
Tóm tắt: Kể từ Đổi Mới, Việt Nam đã chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, nhưng tình trạng bất bình đẳng về thu nhập theo giới vẫn hầu như không được cải thiện. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này nhưng hầu hết tập trung vào giải thích các nguyên nhân định tính. Bài báo này sử dụng mô hình phân tích định lượng và mô hình phân rã Oaxaca - Blinder để đánh giá tác động của các yếu tố như trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc, vùng, ngành kinh tế, hình thức sở hữu,... đến bất bình đẳng thu nhập theo giới.
Từ khóa: Bất bình đẳng về thu nhập theo giới, mô hình phân rã Oaxaca - Blinder
Tra cứu bài báo