Phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhìn từ số liệu thống kê

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 130-133
Tóm tắt: Bài viết sử dụng tài liệu thống kế để phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2011, chỉ ra những thành tựu và hạn chế về quy mô, cơ cấu và tốc độ phát triển. Trên cơ sở đó khuyến nghị một số vấn đề tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những năm tới.
Từ khóa: Doanh nghiệp theo ngành kinh tế; tốc độ phát triển doanh nghiệp, cơ cấu doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp.
Tra cứu bài báo