Tác động của chuyển giá lên thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 101-105
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu tác động của chuyển giá lên thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại TP. HCM. Khác với các nghiên cứu trước đây, bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để lượng hóa sự tác động của chuyển giá lên thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu này chỉ ra rằng các doanh nghiệp sử dụng thủ đoạn chuyển giá để trốn thuế, vì thế chuyển giá có tác động tiêu cực đến thuế thu nhập doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp này cũng lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để trốn và nợ thuế.
Từ khóa: Chuyển giá, thuế thu nhập, doanh nghiệp FDI, trốn thuế
Tra cứu bài báo