Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 12-20
Tóm tắt: Trong vài năm trở lại đây, vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu, đặc biệt trước những biến động khó lường của nền kinh tế Việt Nam. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải trải qua một thời kỳ kinh doanh khó khăn với nhiều vấn đề như chất lượng tài sản kém, khó khăn về thanh khoản, chất lượng lợi nhuận thấp, yếu kém về quản trị và quản lý rủi ro. Do vậy, tái cấu trúc lại ngành ngân hàng là việc làm vô cùng cấp thiết và phù hợp với xu thế chung. Bài nghiên cứu tập trung nêu lên thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sự cần thiết phải thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm thực hiện quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới mục tiêu an toàn hệ thống, các ngân hàng hoạt động ổn định, lành mạnh và hiệu quả.
Từ khóa: Hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc, nợ xấu
Tra cứu bài báo