Tổ chức học tập trong doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 148-155
Tóm tắt: Kết quả của quá trình nghiên cứu này là đánh giá thực trạng năng lực học tập của các doanh nghiệp Việt Nam và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển tổ chức học tập trong doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam cần phải cải thiện môi trường khuyến khích học tập; cần phải xây dựng các phương pháp học và thực hành cụ thể; và cần phải cải thiện sự nhận thức của các nhà quản lý và của người lao động.
Từ khóa: Tổ chức học tập, doanh nghiệp Việt Nam, môi trường khuyến khích học tập, nhận thức của nhà quản lý và người lao động về tổ chức học tập.
Tra cứu bài báo