Vai trò của Nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 69-74
Tóm tắt: Tiêu dùng bền vững được xem như một trong những thành tố quan trọng để đạt được phát triển bền vững. Ở Việt Nam hiện nay, xu hướng tiêu dùng bền vững đã bắt đầu hình thành và phát triển. Để hình thành lối tiêu dùng theo hướng bền vững, cùng với việc thay đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh hóa, cần thay đổi hành vi tiêu dùng của cả ba khu vực trong nền kinh tế là nhà nước, doanh nghiệp và hộ gia đình. Bài viết bàn luận về vai trò của nhà nước trong quá trình thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam trên các khía cạnh như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế khuyến khích tiêu dùng bền vững của tất cả các khu vực tiêu dùng trong toàn xã hội; Sử dụng các công cụ hành chính, kinh tế, kỹ thuật để hạn chế tiêu dùng lãng phí năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; Tăng cường thông tin, tuyên truyền để hình thành “lối sống xanh”; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện tiêu dùng bền vững.
Từ khóa: Lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, vai trò nhà nước, Việt Nam
Tra cứu bài báo