Vận dụng kinh nghiệm của các nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta giai đoạn hiện nay

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 70-77
Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển nền kinh tế nước ta là một vấn đề cần được đặt ra hiện nay. Những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được các nhà nghiên cứu quốc tế và trong nước thảo luận và đúc kết. Bài viết tập hợp từ kinh nghiệm của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Nhật Bản, Thụy Điển, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc để rút ra kinh nghiệm và bài học cho chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Qua đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta hiện nay, bài viết đề xuất các giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước ta nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
Từ khóa: Kinh nghiệm, phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao
Tra cứu bài báo