Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở côngty chè sông Cầu - Tổng công ty chè Việt Nam

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 17-22
Tóm tắt: Công ty chè Sông Cầu là đơn vị thuộc Tổng công ty chè Việt Nam. Trong những năm gần đây sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không ổn định. Do đó, để ổn định, nâng cao kết quả sản suất và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong thời gian tới Công ty chè Sông Cầu, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm; Mở rộng thị phần, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực đổi mới công nghệ; Thực hiện tốt nhóm giải pháp về chính sách và thể chế của Nhà nước. Các giải pháp trên sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển và đứng vững trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp, cạnh tranh, công ty chè, Việt Nam
Tra cứu bài báo