Giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động M&A các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 46-56
Tóm tắt: Logistics tại Việt Nam trong những năm gần đây đã, đang thu hút được nhiều sự quan tâm, đồng thời lĩnh vực này đang được Chính phủ Việt Nam tăng cường đầu tư và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Ngày 27/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020. Đây là cơ hội để Việt Nam tập trung phát triển các ngành dịch vụ giàu tiềm năng và lợi thế, trong đó có dịch vụ logistics. Tuy Việt Nam có khá nhiều tiềm năng để phát triển dịch vụ logistics nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại chưa nắm bắt được cơ hội đó để vươn lên. Hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này vừa yếu lại vừa thiếu chuyên nghiệp và hầu như chưa có các doanh nghiệp trong nước nào là doanh nghiệp logistics đúng nghĩa, các hoạt động của chúng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ giao nhận, vận tải, cho thuê kho bãi, chuyển phát quốc tế… với quy mô nhỏ và mang tính chất độc lập. Những vấn đề trên đã cho thấy các tiềm năng sẵn có cũng như những hạn chế của các doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Việt Nam có khá nhiều tiềm năng để phát triển dịch vụ logistics nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại chưa nắm bắt được cơ hội đó để vươn lên. Hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này vừa yếu lại vừa thiếu chuyên nghiệp và hầu như chưa có các doanh nghiệp trong nước nào là doanh nghiệp logistics đúng nghĩa, các hoạt động của chúng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ giao nhận, vận tải, cho thuê kho bãi, chuyển phát quốc tế… với quy mô nhỏ và mang tính chất độc lập. Những vấn đề trên đã cho thấy các tiềm năng sẵn có cũng như những hạn chế của các doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Cuộc khủng hoảng kinh tế từ cuối năm 2008 tuy đã tạo ra rất nhiều khó khăn nhưng cũng mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua hoạt động mua bán & sáp nhập. Trong bối cảnh đó, bên bán và bên mua đều tỏ ra ít khắt khe hơn và do đó các cuộc thương thảo thường mang lại kết quả…
Bài viết này bàn về bản chất của mua bán và sáp nhập (M&A), thực trạng và các xu thế M&A giữa các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tthực hiện có hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.
Từ khóa: Mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, M&A, doanh nghiệp logistics, giá trị cộng hưởng
Tra cứu bài báo