Hiện trạng hoạt động thiết kế và vận hành kho hàng tại Việt Nam

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 57-62
Tóm tắt: Bài báo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết kế và vận hành kho hàng tại Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào vấn đề sử dụng thông tin để nâng cao hiệu quả của các hoạt động này. Các kết quả phân tích cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu mới quan tâm tới một số thông tin cơ bản, còn các thông tin quan trọng khác khó thu thập hơn chưa được quan tâm đúng mức để sử dụng nâng cao hiệu quả thiết kế vận hành kho hàng. Bên cạnh việc khảo sát thực trạng, bài báo cũng đề xuất một số giải pháp tiềm năng để nâng cao hiệu quả vận hành kho hàng trong thực tế.
Từ khóa: Kho hàng, thiết kế kho, vận hành hiệu quả
Tra cứu bài báo