Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 23-29
Tóm tắt: Bài viết này tổng lược lý thuyết về thể chế và vai trò của thể chế đối với tăng trưởng kinh tế. Về mặt lý thuyết, thể chế tác động lên tăng trưởng trên nhiều khía cạnh. Các tác động quan trọng là i) giảm chi phí giao dịch; ii) giảm sự không chắc chắn trong hoạt động kinh tế; iii) ảnh hưởng lên cấu trúc khuyến khích của nền kinh tế. Qua các tác động đó, thể chế ảnh hưởng lên tăng trưởng kinh tế. Kết quả tổng lược các nghiên cứu thực tiễn cho thấy thể chế có tác động có ý nghĩa thống kê lên tăng trưởng kinh tế. Như vậy, cả lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy vai trò quan trọng của thể chế đối với tăng trưởng. Bài viết cũng trình bày về chất lượng thể chế của Việt Nam và rút ra ngụ ý chính sách là Việt Nam cần phải cải thiện chất lượng thể chế nhiều hơn nữa để có thể duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững. Những khó khăn kinh tế hiện nay một phần xuất phát từ chất lượng thể chế thấp.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, thể chế
Tra cứu bài báo