Thúc đẩy hoạt động đầu tư từ các tỉnh duyên hải miền Trung vào khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam: Định hướng và giải pháp

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 63-69
Tóm tắt: Liên kết, hợp tác phát triển kinh tế vùng trên phạm vi quốc tế là một hướng đi mới có hiệu quả của của nhiều nước trên thế giới. Xuất phát từ quan điểm này, năm 2004 Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã thành lập khu vực tam giác phát triển bao gồm 13 tỉnh có biên giới chung của 3 nước. Thời gian gần đây, để đẩy nhanh sự phát triển, khu vực tăng cường liên kết ngoại vùng theo hướng Đông- Tây, tập trung vào các tỉnh duyên hải miền Trung của Việt Nam. Mối quan hệ hai chiều này đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của khu vực. Bài viết này tập trung phân tích tiềm năng, thế mạnh của khu vực tam giác phát triển, khả năng và tình hình liên kết, hợp tác với các tỉnh Duyên hải miền Trung trong thời gian qua và đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh đầu tư vào khu vực trong thời gian tới.
Từ khóa: Liên kết kinh tế, Hợp tác kinh tế vùng, Vùng duyên hải miền Trung, Khu vực tam giác phát triển
Tra cứu bài báo