Biến đổi khí hậu và biến đổi sử dụng đất của các hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng, Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 27-38
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu (BĐKH) và những hệ luỵ của nó đến kinh tế - xã hội và đến phát triển của các cộng đồng dân cư đã trở thành một vấn đề được quan tâm đặc biệt. Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, mực nước biển dâng, xâm nhập mặn và những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày một nhiều đã tác động tới sinh kế của các hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng, một trong hai vùng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng rất mạnh từ biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Đối với các hộ nông dân ở đây, các loại sinh kế chủ yếu và truyền thống được dựa trên tư liệu sản xuất chính là đất canh tác nông nghiệp, và mặt nước nuôi trồng thuỷ/hải sản. Biến đổi sử dụng đất của các hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng thời gian qua chịu tác động mạnh từ chính sách đổi mới trong sản xuất nông nghiệp cũng như quá trình công nghiệp hoá– hiện đại hoá đất nước. Biến đổi khí hậu trong hơn 5 năm qua (2005-2011) cũng đã bước đầu ảnh hưởng tới biến đổi sử dụng đất của các hộ gia đình với những biểu hiện cụ thể như giảm diện tích canh tác, biến đổi mục đích sử dụng đất.
Từ khóa: Biến đổi sử dụng đất, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan, ứng phó, thích ứng
Tra cứu bài báo