Mô hình chuỗi giá trị của doanh nghiệp và ngành kinh doanh Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 13-20
Tóm tắt: Phân tích chuỗi giá trị là một công cụ phân tích chu kỳ chiến lược hàng đầu đã chỉ ra rằng, một doanh nghiệp quản trị các hoạt động trong chuỗi giá trị trong quan hệ với các đối thủ luôn là yếu tố then chốt để xây dựng các năng lực cạnh tranh có giá trị cao và theo đó kích đẩy chúng thành các lợi thế cạnh tranh bền vững. Đã gần 30 năm nay, các nhà nghiên cứu và giới thực tiễn khi phân tích chuỗi giá trị đều dùng mô hình được M. Porter đề xuất năm 1985 mặc dù lý luận và thực tiễn kinh doanh và quản trị đã có nhiều thay đổi và phát triển. Bài báo này đặt mục tiêu nhận dạng và tái cấu trúc mô hình chuỗi giá trị cho các doanh nghiệp và ngành kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: chuỗi giá trị, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo