Phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 8-12
Tóm tắt: Bài viết này đi phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được tóm tắt như sau. Xuất khẩu nông sản đóng vai trò quan trọng trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Trong những năm qua, xuất khẩu nông sản có mức tăng trưởng khá, đặc biệt là cao su và cà phê. Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu nông sản có mức độ tập trung tương đối cao, thường nhóm 5 nước nhập khẩu nông sản lớn nhất chiếm khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu nông sản của cả nước. Từ kết quả phân tích chỉ số lợi thế so sánh cho thấy, nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam có lợi thế so sánh rất cao trên thị trường thế giới, đây là cơ sở quan trọng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Xuất khẩu, nông sản, chỉ số lợi thế so sánh, thị trường xuất khẩu
Tra cứu bài báo