Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng Thương mại nhà nước Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 88-93
Tóm tắt: Bài viết này phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch vụ phi tín dụng có sự phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, qua đó góp phần làm tăng thu nhập, giảm rủi ro cho các NHTM nhà nước. Ngoài ra, dịch vụ phí tín dụng của ngân hàng còn góp phần nâng cao giá trị gia tăng và tiện ích đối với quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM nhà nước vẫn còn chưa đa dạng, chất lượng và tính cạnh tranh của dịch vụ phi tín dụng còn thấp. Bên cạnh đó, định hướng và chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng còn mang tính tự phát, mô hình tổ chức hoạt động theo từng loại hình dịch vụ còn riêng lẻ... Xuất phát từ thực tế đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM nhà nước trong thời gian tới.
Từ khóa: dịch vụ phi tín dụng, ngân hàng thương mại, Việt Nam
Tra cứu bài báo