Sự ảnh hưởng của gia đình đến doanh nghiệp: Ứng dụng thang đo F-PEC được điều chỉnh cho doanh nghiệp nhỏ khu vực tư nhân ở Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 80-87
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích phát hiện các khía cạnh của sự ảnh hưởng từ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ trong khu vực tư nhân ở Việt Nam thông qua ứng dụng thang đo F-PEC. Mặc dù thang đo F-PEC (đo lường ba khía cạnh gồm quyền lực, kinh nghiệm và văn hóa) đã được phát triển và kiểm định với các doanh nghiệp phương Tây, việc ứng dụng thang đo này cho doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp phải sự khác biệt về bối cảnh xã hội. Nghiên cứu này điều chỉnh thang đo F-PEC dựa trên kết quả khảo sát định tính và bình luận của những các nhà nghiên cứu kinh doanh. Kết quả phân tích định lượng với dữ liệu thu thập từ 143 doanh nhân giúp xác định bốn nhân tố của sự ảnh hưởng của gia đình đến doanh nghiệp.
Từ khóa: doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp nhỏ, thang đo F-PEC
Tra cứu bài báo