Thu nhập của nông dân Hải Phòng qua khảo sát thực tế: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 50-55
Tóm tắt: Kết quả khảo sát 203 nông hộ ở Hải Phòng trong ba năm 2010-2012 cho thấy, dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), sự biến đổi của thu thu nhập của nông dân có xu hướng gia tăng, nguồn thu từ hoạt động phi sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của nông hộ và có xu hướng tăng qua các năm; mức độ phân phối thu nhập của nông hộ khá đồng đều, chênh lệch thu nhập giữa các hộ nông dân không cao so với tình trạng chung của cả nước và có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2010-2012. Tuy nhiên thu nhập của nông hộ vẫn đang còn nhiều bất cập: Quy mô thu nhập còn thấp, chưa đảm bảo chi tiêu cho đời sống; Thu nhập từ ngành nghề phi sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn thu của nông hộ; tác động của sự phát triển của khu vực công nghiệp đến tăng thu nhập của nông dân Hải Phòng chưa mạnh và thiếu ổn định.
Từ khóa: Nông dân, Nông hộ, Thu nhập
Tra cứu bài báo