Tinh thần doanh nhân- Từ lý thuyết tới thực tế và các gợi ý với sinh viên Việt Nam

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 105-112
Tóm tắt: Ngày nay, các quốc gia thịnh vượng đều tôn vinh tinh thần doanh nhân, coi đó là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Bài viết giới thiệu các nguyên lý cơ bản nhất về tinh thần doanh nhân nói chung, tìm hiểu và đánh giá thực tế tinh thần doanh nhân của sinh viên thế giới và Việt Nam để trên cơ sở đó đưa ra một vài gợi ý cho việc phát triển tinh thần doanh nhân của sinh viên Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nhân, sinh viên, tinh thần, tinh thần doanh nhân
Tra cứu bài báo