Tiếp tục đổi mới chính sách xã hội trong kinh tế thị trường ở Việt Nam

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 3-10
Tóm tắt: Chính sách xã hội ở Việt Nam trong kinh tế thị trường luôn được bổ sung, hoàn thiện và phát triển trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế đã góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, cũng đang bộc lộ những bất cập liên quan đến mô hình tăng trưởng, tính hệ thống, thống nhất và đồng bộ của chính sách, nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, của cải cách thể chế kinh tế thị trường và của hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là phải đánh giá đúng thực trạng thực hiện chính sách xã hội trong những năm đổi mới làm cơ sở khuyến nghị tiếp tục đổi mới chính sách xã hội trong kinh tế thị trường ở nước ta theo mô hình tăng trưởng gắn kết xã hội.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, chính sách xã hội, công bằng xã hội, phát triển bền vững, mô hình tăng trưởng gắn kết xã hội
Tra cứu bài báo