Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 11-23
Tóm tắt: Từ những hạn chế về mức độ bao phủ và mức độ tác động của ASXH ở Việt Nam hiện nay, bài viết cho rằng để phát triển hệ thống ASXH đến năm 2020 cần phải đa dạng hóa hình thức BHXH cho người lao động khu vực phi chính thức và nông dân có cơ hội tham gia; chuyển căn cứ đóng BHXH từ chỗ dựa vào tiền công, tiền lương hiện nay sang dựa trên toàn bộ thu nhập của người tham gia; bổ sung thêm các chế độ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thai sản vào chế độ hưởng của BHXHTN; đồng thời khi nghỉ hưu, người đóng BHXHTN cũng được hưởng BHYT như người tham gia BHXHBB; nâng độ bao phủ trợ giúp xã hội đến năm 2020 khoảng 2,5-2,6% dân số; đồng thời nâng mức trợ giúp so với thu nhập bình quân chung xã hội từ 12,97% năm 2010 lên 20% năm 2015 và 25% năm 2020. Bài viết cũng làm rõ cần đa dạng hóa việc tổ chức quản lý ASXH, tăng cường phối hợp quản lý kinh tế - xã hội với quản lý ASXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác ASXH. Đặc biệt là tăng thu nhập cho người dân để chủ động tham gia ASXH.
Từ khóa: ASXH; ASXH đóng - hưởng; ASXH không đóng góp, dựa vào NSNN và trợ giúp cộng đồng
Tra cứu bài báo