Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khoa học kinh tế tại các trường đại học Việt Nam

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 95-100
Tóm tắt: Khoa học kinh tế là một lĩnh vực thường được ngầm định hiểu là chỉ phù hợp với các nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, giải thưởng Nobel về kinh tế học trao cho nhà kinh tế học người Mỹ Vernon L Smith năm 2002 là một minh chứng cho việc ứng dụng nghiên cứu cơ bản trong khoa học kinh tế. Hiện nay, các học giả trên thế giới đã vận dụng linh hoạt và kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong kinh tế để nâng cao khả năng luận giải, cũng như tính thực tiễn của các phát hiện nghiên cứu. Các trường đại học ở Việt Nam tuy đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu nhưng chủ yếu là nghiên cứu ứng dụng và việc kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng còn hạn chế. Bài viết sẽ chỉ ra những rào cản đối với phát triển nghiên cứu cơ bản trong khoa học kinh tế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu cơ bản tăng cường kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng trong khoa học kinh tế một cách hiệu quả.
Từ khóa: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, Khoa học Kinh tế
Tra cứu bài báo