Bài học từ một phong cách quản lý Nhật Bản

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 88-94
Tóm tắt: Nền kinh tế của Nhật Bản đã có bước phát triển thần kỳ dù nước Nhật không được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên khoáng sản và bị tàn phá sau chiến tranh thế giới thứ II. Đây chính là kết quả của một phong cách quản lý Nhật Bản dựa trên tinh thần đoàn kết, sự cải tiến không ngừng và một phương pháp sản xuất được gọi là “sản xuất tinh gọn” (lean production). Bài viết đề cập đến những ưu điểm và nhược điểm của phong cách quản lý của người Nhật và rút ra những bài học có thể vận dụng vào quản lý ở nước ta, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội nhanh chóng và hiệu quả.
Từ khóa: Phong cách quản lý, sản xuất tinh gọn, cải tiến không ngừng, tinh thần đoàn kết
Tra cứu bài báo