Đổi mới khuyến nông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 72-79
Tóm tắt: Bài viết này với mục tiêu tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu, thảo luận thực trạng của hệ thống khuyến nông nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông. Các giải pháp đề xuất tập trung vào việc rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức; thay đổi phương thức lập kế hoạch; cơ chế cấp phát kinh phí, tiếp tục tăng cường đầu tư; áp dụng các tiến bộ công nghệ mới trong hoạt động khuyến nông; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân; chuyển đổi các tổ chức khuyến nông sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, gắn với kết quả hoạt động với cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả. Quan trọng hơn cả là giải pháp xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để tạo động lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ khuyến nông, đặc biệt ở cấp cơ sở.
Từ khóa: Đổi mới, khuyến nông, giải pháp
Tra cứu bài báo