Luận bàn về quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 24-31
Tóm tắt: Quản trị dòng tiền là một trong những nội dung quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp này là tính thanh khoản thấp và chi phí tài chính leo thang. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp này đã quản trị dòng tiền ra sao? Làm thế nào để xác định được lượng dự trữ tiền mặt cần thiết để tăng tính thanh khoản và giảm chi phí nắm giữ tiền? Mô hình nào sẽ được các doanh nghiệp lựa chọn để quản trị dòng tiền của họ?
Từ khóa: Dòng tiền, mô hình quản trị dòng tiền, quản trị dòng tiền
Tra cứu bài báo