Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở miền Trung

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 50-55
Tóm tắt: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp là yếu tố quyết định nhằm thúc đầy sự phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng ta đã lựa chọn. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu lẫn chính sách mới chỉ đứng dưới góc độ chính sách của Nhà nước, bài báo này đi sâu phân tích các nhân tố tác động đến đầu tư vào các khu công nghiệp dưới góc nhìn của doanh nghiệp. Lấy ý tưởng từ phân tích hành vi đầu tư, bài báo sử dụng mô hình IVprobit để kiểm định các giả thuyết nêu ra. Lợi ích kỳ vọng từ đầu tư, ảnh hưởng của chính sách đến thu hút đầu tư và sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ là các nhân tố chính làm nảy sinh ý định đầu tư của các doanh nghiệp. Bài báo cũng nêu bật hiện trạng về hành vi đãi ngộ của cơ quan hữu quan đối với các thành phần kinh tế. Bài báo hữu dụng cho cả những người thực thi chính sách lẫn các doanh nghiệp.
Từ khóa: Đầu tư; Lý thuyết TPB; Chính sách; Công nghiệp hỗ trợ; Lợi ích
Tra cứu bài báo