Chia sẻ tri thức nhằm gia tăng tài sản vô hình cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 45-48
Tóm tắt: Những yếu kém trong hệ thống quản trị cùng với ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nguy cơ giải thể và phá sản. Theo các chuyên gia kinh tế thì giá trị doanh nghiệp– yếu tố nền tảng cho sự phát triển phải nằm ở chính nhân sự và tri thức của họ. Đẩy mạnh mô hình chia sẻ tri thức, thông tin trong doanh nghiệp là cơ sở giúp doanh nghiệp thích nghi nhanh với sự thay đổi của môi trường, nâng cao năng lực chuyên môn, gia tăng tài sản vô hình. Đồng thời, nó còn giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng kinh tế. Bài viết dưới đây nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp và đưa ra một số đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam nhằm góp phần đẩy mạnh sự chia sẻ tri thức.

Từ khóa: Tri thức, chia sẻ tri thức, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo