Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của công ty Vạn Tuế JSC

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 79-86
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là vận dụng mô hình của Parasurama (1995, 1998) để phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành tổ chức tiệc cưới. Quá trình thực hiện nghiên cứu đã trải qua một số bước cơ bản, đảm bảo độ tin cậy cao. Đầu tiên, nghiên cứu đã gửi 500 phiếu điều tra đến các đối tượng nghiên cứu và thu hồi được 148 phiếu trong khoảng thời gian 1 tháng. Tuy nhiên, chỉ có 146 bảng hỏi đạt yêu cầu để phân tích dữ liệu, chiếm tỷ lệ 29.2% so với tổng số phiếu điều tra được gửi đi. Trước khi kiểm định mô hình nghiên cứu, các thang đo đã được đánh giá về độ tin cậy và giá trị. Kết quả hồi qui đa biến cho thấy bốn nhân tố của chất lượng dịch vụ gồm mức độ đảm bảo, mức độ đáp ứng, phương tiện hữu hình và công nghệ có mối quan hệ tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ tiệc cưới của chuỗi nhà hàng Vạn Tuế JSC. Nghiên cứu này có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Dưới gốc độ lý luận, nghiên cứu đã đưa thêm bằng chứng cho mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát triển ra các biến mới đặc thù cho ngành dịch vụ tiệc cưới như công nghệ cưới. Bên cạnh đó, dưới gốc độ thực tiễn, nghiên cứu giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận rõ hơn các yếu tố tác động để tập trung vào các giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tiêc cưới.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, nhà hàng Vạn Tuế JSC
Tra cứu bài báo