Một số ý kiến về tổ chức cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 55-60
Tóm tắt: Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư hàng hóa đặc biệt mà quá trình sản xuất, phân phối, cung ứng, sử dụng phải được quản lý và tổ chức thực hiện một cách thống nhất theo các quy định chặt chẽ của Nhà nước. Ở nước ta, các đơn vị có chức năng sản xuất, cung ứng VLNCN có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc tổ chức cung ứng VLNCN những năm qua còn có những bất cập, ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng cũng như các doanh nghiệp sử dụng VLNCN. Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu bức thiết về việc xây dựng và hoàn thiện tổ chức cung ứng VLNCN cho nền kinh tế trên cơ sở hoàn thiện công tác quản lý và chính sách vĩ mô, hợp lý hóa hệ thống tổ chức cung ứng, nghiên cứu phát triển các loại VLNCN mới…
Từ khóa: Vật liệu nổ công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, chính sách vĩ mô
Tra cứu bài báo