Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 26-35
Tóm tắt: Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế nước ta đã có nhiều bước tiến đáng kể. Các công ty Dược đã có sự đầu tư tích cực cho sản phẩm của mình. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là rất cần thiết và vô cùng quan trọng, nó đảm bảo cho công ty phát triển đúng hướng và có hiệu quả. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp dược phẩm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nước ta.
Từ khóa: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam, khủng hoảng kinh tế
Tra cứu bài báo