Nhân tố ảnh hưởng tới kết quả của đổi mới sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 36-44
Tóm tắt: Đổi mới dịch vụ được thừa nhận rằng có tầm quan trọng ngày càng lớn trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu thực nghiệm mang tính định lượng về đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ ít được chú trọng. Đặc biệt, ít có nghiên cứu nào tại Việt Nam tổng kết được các mô hình đổi mới sản phẩm dịch vụ trên thế giới và tiến hành nghiên cứu dựa trên phân tích hồi quy. Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đề xuất mô hình tác động giữa các nhân tố đối với kết quả của đổi mới dịch vụ bằng cuộc điều tra trên các Chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, tác giả kết luận về các nhân tố chính quyết định kết quả mà sản phẩm dịch vụ (SPDV) mang lại, mà các nhà quản lý Agribank cần tập trung phân bổ các nguồn lực vào cải thiện nhân tố đó tại các đơn vị triển khai SPDV.
Từ khóa: Sản phẩm đổi mới dịch vụ, đổi mới dịch vụ, Agribank, ngân hàng bán lẻ, đổi mới
Tra cứu bài báo