Tái cơ cấu thù lao trong doanh nghiệp để vượt qua khó khăn

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 21-25
Tóm tắt: Do tác động của tình hình suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia bên ngoài và sự suy giảm tăng trưởng kéo dài của nền kinh tế trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề vốn kinh doanh. Điều này buộc doanh nghiệp phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, trong đó có tiền lương, tiền thưởng của người lao động. Để hạn chế những tác động tiêu cực của việc cắt giảm này và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bài viết đề xuất một số cách thức tái cơ cấu thù lao. Cụ thể, bên cạnh việc giảm lương, thưởng bằng tiền mặt do những khó khăn về vốn, các doanh nghiệp nên tăng cường áp dụng những hình thức thưởng dài hạn bằng công cụ cổ phiếu và tăng cường các loại hình phúc lợi linh hoạt giống như cách một số doanh nghiệp ở Mỹ đã làm.
Từ khóa: Cơ cấu thù lao, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi
Tra cứu bài báo