Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng Việt Nam

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 72-78
Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, xã hội thực sự bức xúc và rất quan tâm đến các hành vi phi đạo đức, thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Các hành vi này không những ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững chung của cả xã hội. Vì vậy, vấn đề doanh nghiệp sớm nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng lòng tin của người tiêu dùng và của xã hội để tạo ra lợi thế cạnh tranh là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết chứng minh mối liên hệ giữa trách nhiệm xã hội với người tiêu dùng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm củng cố lòng tin đối với người tiêu dùng Việt Nam
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, người tiêu dùng, lòng tin của người tiêu dùng, lợi ích của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo