Vận dụng mô hình sao trong tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp (áp dụng nghiên cứu với doanh nghiệp may)

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 14-20
Tóm tắt: Mô hình cơ cấu tổ chức kiểu hình sao đã được sử dụng và cải tiến hơn 30 năm qua. Mô hình được xây dựng trên nguyên lý cơ bản đó là khi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi thì bộ máy tổ chức của doanh nghiệp phải được thiết kế lại cho phù hợp với định hướng chiến lược. Hoạt động tái cấu trúc tổ chức doanh nghiệp là việc tạo ra những thay đổi căn bản về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao nhất. Bản chất của mô hình hình sao là một công cụ để phân tích các yếu tố trên năm đỉnh ngôi sao làm cơ sở xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức cho các doanh nghiệp. Việc vận dụng mô hình hình sao trong phạm vi nghiên cứu không phải theo quan điểm truyền thống của quản trị mà là thiết kế hệ thống cơ cấu tổ chức trên cơ sở hình thành quá trình kinh doanh theo đối tượng khách hàng, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Từ khóa: Cơ cấu tổ chức hình sao, chiến lược, tái cấu trúc
Tra cứu bài báo